کتابی جدید از نشر درخشش

گسترش و پیچیدگی روز افزون واحدهای تجاری،کمبود منابع در دسترس،رقابت میان واحدهای تجاری و انواع خطرات درون سازمانی و برون سازمانی همگی مواردی هستند که بقای یک سازمان را با تهدید مواجه می سازد. این عوامل موجب می شود که افکار مدیریت به مسائل و موارد بی شماری معطوف گردد و عملا کنترل مستقیم و انفرادی واحدهای اقتصادی غیر ممکن می شود. برای مقابله با این تهدیدات، مدیران چاره ای جز برقراری و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ندارند. در واقع این مدیران سازمان ها هستند که باید ضمن درک کنترل های داخلی و نقش آن در سازمان، اصول طراحی سیستم های کنترل داخلی را فرا بگیرند. همچنین حسابداران نیز به عنوان یکی از بازوان مدیران می توانند نقش مهمی در برقراری و استقرار یک سیستم کنترل داخلی داشته باشند. موضوع کتاب حاضر با عنوان {کنترل های داخلی} یکی از دروس جدید مصوب وزارت علوم برای دوره کاردانی پیوسته حسابداری است. با توجه به خلاء وجود یک کتاب آموزشی که تمامی سر فصل های مصوب وزارت علوم در این درس را پوشش دهد، بر آن شدم که بر اساس تجربه ای که در تدریس این درس پیدا کرده ام، کتابی را تالیف نمایم تا نیاز استادان و دانشجویان را تا حدودی مرتفع سازد.

  • تاریخ انتشار : 10 مهر 1401