کتابی جدید از نشر درخشش

گسترش و پیچیدگی روز افزون واحدهای تجاری،کمبود منابع در دسترس،رقابت میان واحدهای تجاری و انواع خطرات درون سازمانی و برون سازمانی همگی مواردی هستند که بقای یک سازمان را با تهدید مواجه می سازد. این عوامل موجب می شود که افکار مدیریت به مسائل و موارد بی شماری معطوف گردد و عملا کنتر ...

  • تاریخ انتشار : 10 مهر 1401

کتابی جدید از نشر درخشش

در سال‌های اخیر با توجه به سوالات مفهومی در آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی نیاز داوطلبان به یک منبع جامع با متن ساده و روان احساس میشد. بنابراین نویسندگان با توجه به مرتبط بودن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، مطالعه کتاب‌های مربوطه در رشته مدی ...

  • تاریخ انتشار : 10 مهر 1401